adwokat Maciej Kempa reprezentuje klientów:

1. przed prokuraturami i sądami karnymi w sprawach m.in. o:

 • bójkę i pobicie
 • fałszowanie pieniędzy lub dokumentów
 • groźbę karalną
 • kradzież rozbójniczą
 • kradzież z włamaniem
 • kradzież
 • naruszenie miru domowego
 • nielegalne uzyskiwanie informacji
 • nietrzeźwość kierowcy
 • oszustwo kapitałowe
 • oszustwo
 • paserstwo
 • przekupstwo
 • przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • przywłaszczenie
 • rozbój
 • uchylanie się od alimentów
 • uszkodzenie ciała
 • wydanie wyroku łącznego
 • wypadki drogowe
 • zabójstwo
 • zgwałcenie
 • zmuszenie
 • znęcanie się
 • zniesławienie
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego).

2. przed sądami powszechnymi, w sprawach cywilnych m.in o:

 • zapłatę
 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • eksmisję
 • rentę
 • uznanie wyroku zagranicznego
 • ochronę dóbr osobistych
 • naruszenie posiadania
 • ustanowienie drogi koniecznej

3. w sprawach egzekucyjnych o:

 • egzekucje świadczeń pieniężnych
 • odzyskiwanie należności indywidualnych,
 • obsługa masowych portfeli wierzytelności w systemie bezprowizyjnym,
 • bieżąca obsługa nieograniczonej liczby spraw,
 • szybkie i skuteczne rozpoznanie sytuacji majątkowej dłużnika
 • egzekucja
 • z ruchomości
 • z nieruchomości
 • z wynagrodzenia za pracę
 • z rachunku bankowego
 • z innych praw majątkowych
 • z innych wierzytelności
 • o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • poszukiwanie majątku dłużnika
 • zabezpieczenie roszczeń

4. w sprawach rodzinnych m.in. o:

 • alimenty
 • podział majątku;
 • rozwód
 • separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • władzę rodzicielską
 • ustalenie ojcostwa
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • inne.

5. w sprawach spadkowych, w in. o:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności;
 • prawo do zachowku;
 • opodatkowanie spadków;
 • zabezpieczenie spadku;
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • sprawy o obalenie testamentu;
 • uznanie za zmarłego;
 • inne.

6. przed sądami pracy, w sprawach m. in. o:

 • przywrócenie do pracy i odszkodowanie
 • pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia bądź odszkodowania;
 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców;
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • mobbing;
 • odprawy;

7. przed organami administracji i sadami administracyjnymi w sprawach m. in.:

 • skargi na bezczynność organu
 • odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
 • pozwolenia na budowę
 • odwołania od decyzji administracyjnych;
 • zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

8. w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie m. in.:

 • z tytułu umowy ubezpieczenia
 • z wypadków drogowych,
 • z tytułu zniszczonego mienia,
 • z czynu nieuczciwej konkurencji (wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa),  
 • ze zdarzeń powstałych z winy osób trzecich (poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, wyrządzenie szkody umyślnie),
 • z tytułu błędu w sztuce medycznej (błędna diagnoza, źle przeprowadzony zabieg)
 • z umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie)
 • z tytułu bezumownego korzystania (słupy, linie energetyczne, rury ciepłownicze itp.)

9. w zakresie prawa umów w sprawach m. in.:

 • sporządzanie projektów umów,
 • negocjowanie treści umów, zmian ich postanowień i wykonania,
 • analizę postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta, w tym zakresie niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim,
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umownych przez strony ze szczególnym uwzględnieniem umów przeniesienia własności i najmu nieruchomości,
 • sporządzanie opinii do umów pod kątem ich legalności, prawidłowości i rzetelności kontrahenta Klienta,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

10. w zakresie prawa spółek obszar działań Kancelarii w szczególności obejmuje:

 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych ? formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • łączenie, przekształcanie, przejmowanie i likwidację spółek prawa handlowego
 • zmiany w zakresie składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.) oraz wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego
 • pomoc prawną przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • doradzanie oraz reprezentowanie Klientów przy zaskarżaniu uchwał organów spółek,
 • inne

11. w sprawach w zakresie prawa upadłościowego Kancelaria oferuje w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości i wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
 • negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia form i zasad spłaty zadłużenia,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych,
 • reprezentację klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe,
 • reprezentację kadry zarządzającej upadłych spółek w procesach sądowych z wierzycielami, jak i wierzycieli uczestniczących w takich procesach,
 • inne

12. w zakresie prawa rzeczowego:

 • służebność przesyłu:
 • odszkodowania za posadowienie linii energetycznych, rurociągów, gazociągów, wodociągów,
 • pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości:
 • reprezentowanie w negocjacjach,
 • przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości.
 • zniesienie współwłasności:
 • przedsądowe negocjacje w sprawie zniesienia współwłasności,
 • reprezentacja przed sądem,
 • postępowania eksmisyjne.
 • odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego:
 • reprezentacja przed Sądem przeciwko gminie
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości.
 • posadowienie budynku na cudzym gruncie.
 • odzyskiwanie nieruchomości:
 • postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • Zasiedzenie.
 • wspólnoty mieszkaniowe:
 • przygotowywanie umów,
 • zaskarżanie uchwał wspólnoty,
 • reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie.
 • księgi wieczyste.
 • prowadzenie postępowań o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

13. Ponadto Kancelaria oferuje reprezentowanie klientów w sprawach z zakresu:

 • Prawa budowlanego
 • Prawa zagospodarowania przestrzennego
 • Prawa o cudzoziemcach
 • Prawa ochrony środowiska
 • Prawa farmaceutycznego
 • Prawa zamówień publicznych