Nadrzędnym celem kancelarii jest wygranie sprawy, a tym samym doprowadzenie do tego, aby koszty zastępstwa procesowego poniósł ostatecznie przeciwnik, a nie Klient.


Kancelaria przyjmuje elastyczny model określania wynagrodzenia, najbardziej adekwatny do potrzeb klienta (możliwość płatności wynagrodzenia "z dołu") oraz nakładu pracy adwokata jak również stopnia skomplikowania sprawy.


Koszty reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych uzależnione są przeważnie od wartości dochodzonego roszczenia. Przy ustalaniu w umowie opłaty brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Przy ustalaniu wynagrodzenia Kancelaria stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zmianami).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1.    do 500 zł - 60 zł;
2.    powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł;
3.    powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł;
4.    powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł;
5.    powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł;
6.    powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł;
7.    powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.

- do każdej stawki doliczany jest podatek VAT.


Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. zaliczki na biegłego, kosztów podróży itp.


W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.


Dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i dla rodziny, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wskazania we wniosku konkretnego adwokata z prośbą o wyznaczenie tej osoby do prowadzenia sprawy. W takim wypadku właściwa okręgowa rada adwokacka, w miarę możliwości i w porozumieniu z ze wskazanym adwokatem, wyznaczy do prowadzenia sprawy wskazanego przez stronę adwokata.